Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 25 lipiec 2023

RSG 3000 - REMONT BEZ RYZYKA

RSG 3000 - REMONT BEZ RYZYKA

Remont, odszkodowanie po pożarze i problemy zarządcy w wspólnocie mieszkaniowej. 

 „Cóż, muszę przyznać, że nie macie szans dostać odszkodowania” – ile razy usłyszałeś to zdanie od zakładu ubezpieczeń? Zarządca Nieruchomości w ramach czynności administracyjnych wybiera najlepszą ofertę zakładu ubezpieczeń - to może jednak okazać się stanowczo za mało…

Zarządzana przez Ciebie Wspólnota Mieszkaniowa nie dostanie odszkodowania, a mieszkańcy szukać będą winnego tej sytuacji. Wystarczy, że na terenie wspólnoty prowadzony będzie remont! Czemu? Odpowiedź tkwi w OWU.

Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada bowiem za szkody w trakcie budowy lub remontu w rozumieniu prawa budowlanego a także powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych czy wymagających pozwolenia na budowę – to wyłączenie w takiej lub zbliżonej treści znajdziemy we wszystkich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Do katalogu problematycznych wyłączeń można dodać również skutki zdarzeń, jeżeli prowadzone prace miały wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, a także gdy wiązały się z naruszeniem konstrukcji nośnej lub konstrukcji dachu. „W toku prac nastąpiło wyłączenie instalacji (…) odmawiamy wypłaty odszkodowania” – z takimi uzasadnieniami ubezpieczycieli zgłaszają się Klienci o pomoc do kancelarii brokerskich.

Cóż, każdy wie, że remont to standard – czeka każdego Zarządcę, bo zgodnie z art. 91a prawa budowlanego zobowiązuje się on do utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie. A budynki mieszkalne zgodnie z prawami fizyki ulegają stopniowemu niszczeniu. Dlatego wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe odkładają środki na fundusz remontowy, które wydatkowane są zgodnie z planem remontów.

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

„Podczas prac remontowych – absolutnie wszystko… w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy utrzymującą się tendencje wzrostową wypadków ubezpieczeniowych podczas remontów. Statystycznie analizując ponad 13.000 przypadków, źródła zdarzeń wyglądają tak:

42% - najróżniejszy katalog zjawisk, w wielu przypadkach nie dało się ustalić konkretnej przyczyny

27% to pożary

17% tkwiło w wadzie użytego produktu

14% to burze i zalania”  - wyjaśnia Łukasz Kaleta, kierownik działu likwidacji szkód ubezpieczeniowych  Polskiej Kancelarii Brokerskiej.


KLAUZULA PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Dość częstym sposobem na radzenie sobie z wyłączeniem OWU jest włączenie do ochrony klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych. Niestety, ta klauzula nie stanowi remedium na problemy z wyłączeniami o których mowa, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że celem tej klauzuli jest ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, a nie budynku – i jako taka, klauzula ta nie znosi wyłączenia zawartego w OWU. Ochrony brak. Drugi powód jest taki, że sumy ubezpieczenia tej klauzuli są bardzo niskie i nie zapewniają właściwej ochrony w przypadku zaistnienia zdarzenia – zwykle nie wystarczają na pokrycie  samych nakładów. Niestety, na odszkodowanie za spalony budynek w tym przypadku również nie możesz liczyć.

SPRAWDZONY WYKONAWCA Z DOŚWIADCZENIEM POSIADAJĄCY WŁASNĄ POLISĘ – JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

Doświadczony Wykonawca to dobra metoda na ograniczenie ryzyka, jednak ze statystyk wynika, że w ponad 50% przypadków szkód nie miało znaczenia to,  w jaki sposób Wykonawca prowadził prace remontowo-budowlane. W takim przypadku nie zadziała po prostu polisa OC Wykonawcy, bo obejmuje ona tylko zdarzenia, za których winę ponosi Wykonawca.

„W kontekście zarządzania nieruchomościami, problem niedostatecznej troski o prawidłowość zawieranych umów ubezpieczenia z wykonawcami prac budowlano-remontowych, staje się coraz bardziej palący. Wykonawcy często nie mają prawidłowo sformułowanych umów ubezpieczenia. Na liście najczęściej występujących nieprawidłowości znajdują się niedokładnie zdefiniowany zakres ubezpieczenia, niewłaściwie określony przedmiot działalności, zbyt niskie limity za ryzyka i niskie sumy gwarancyjne. Skutkiem tych niedociągnięć jest często trudność z zaspokojeniem roszczeń, co prowadzi do zwiększenia ryzyka zarówno dla wykonawców, jak i zarządców nieruchomości. Stąd, kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami powinno być dokładne weryfikowanie umów ubezpieczenia z wykonawcami” – mówi Adrianna Strzelecka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych Polskiej Kancelarii Brokerskiej.

REMONT BEZ RYZYKA – CZY TO MOŻLIWE?

RSG3000 (Renovation Safe Guard 3000) znane jest jako ochrona ubezpieczeniowa REMONT BEZ RYZYKA - to proste i skuteczne rozwiązanie powyższych problemów,  opracowane przez ekspertów od zarządzania ryzykiem na podstawie tysięcy doświadczeń z działu Likwidacji Szkód.

To działające i od wielu lat rozwijające się podejście do ochrony procesu remontowego, cieszące się uznaniem rynkowym wśród Klientów. To, co zwykle pozytywnie zaskakuje Wspólnoty, to fakt, że w wielu przypadkach odszkodowanie udało się wypłacić w ciągu 48 godzin!

STANDARD RSG3000 - REMONT BEZ RYZYKA

  • Włączenie do ochrony ubezpieczonego budynku – co jest kluczowym aspektem omawianego zagadnienia.
  • Prace remontowe od wszystkich ryzyk polegających na: utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego lub działania osób trzecich (np.: kradzieże, wandalizm).
  • Odpowiedzialność Cywilna za szkody osobowe (wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) oraz straty powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia mienia osoby trzeciej (szkody w mieniu), związanej z prowadzeniem robót.
  • Odpowiedzialność za szkodę i koszty poniesione na naprawy w okresie gwarancyjnym.
  • Ochrona obejmuje zaplecze prac, takie jak maszyny, urządzenia budowlane, wyposażenie, obiekty tymczasowe, zaplecze magazynowe, warsztatowe, ogrodzenia, rusztowania itp.

Unikalną cechą tej ochrony ubezpieczeniowej jest fakt, że obejmuje ona zarówno wykonawcę, podwykonawców, inwestora, jak i Zarządcę Nieruchomości. Czemu to takie ważne? Odpowiedzi udziela broker ubezpieczeniowy Paweł Janczak, ekspert ds. szacowania ryzyka:

„W momencie wypadku losowego często nie można ustalić jednej konkretnej strony ponoszącej odpowiedzialność, a wszyscy zarzucają sobie winę wzajemnie. Skutkiem czego albo dochodzi do odmowy wypłaty odszkodowania, albo do długotrwałych procesów sądowych, których koniec nie zawsze jest  po myśli którejkolwiek stron”.

Rozwiązanie ubezpieczeniowe RSG3000 – REMONT BEZ RYZYKA nie wymaga ustalania kto zawinił, aby uznać odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń – a ponieważ skutkuje ono również włączeniem do ochrony całej substancji budynku, nie musisz martwić się o wyłączenia związane z prowadzeniem prac budowlano – remontowych.

W tym miejscu należy wspomnieć o kwestii standardowej umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej. Zwykle Wspólnoty Mieszkaniowe posiadają taką umowę. Również w tej umowie ubezpieczenia znajdziesz wyłączenie z tytułu prac remontowo-budowlanych. Wraz z wyłączeniami w umowie mienia od wszystkich ryzyk, to kumulacja wyłączeń i przepis na problem. Tymczasem umowa REMONT BEZ RYZYKA (Renovation Safe Guard 3000) obejmuje ochroną również odpowiedzialność cywilną stron umowy ubezpieczenia – zarówno Wykonawcy jak i Inwestora, czy Zarządcy Nieruchomości.

Na wstępie wspomnieliśmy o najczęściej występujących przyczynach szkód, jakie powstają podczas prac remontowo-budowlanych. W tym miejscu podkreślić należy – że działania sił natury, wady materiałów budowlanych i montażowych, błędy projektowe, pracowników budowlanych oraz inne przyczyny, których źródeł nie da się ustalić – zostają dzięki umowie RSG 3000 – REMONT BEZ RYZYKA włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

W trakcie prac budowlano-remontowych poszkodowanymi mogą być różne osoby. Dlatego RSG3000 – REMONT BEZ RYZYKA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie osoby zaangażowane w prowadzone prace tj. wykonawcy, podwykonawcy oraz osoby trzecie. W efekcie dodatkowej ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej – wadliwie zawarta polisa ubezpieczenia Wykonawcy nie stanowi problemu. W przypadku nałożenia się odpowiedzialności z dwóch polis – Wykonawcy i RSG3000 – REMONT BEZ RYZYKA, sumy ubezpieczenia kumulują się, dzięki czemu uzyskujemy wyższą sumę gwarancyjną, a ewentualne strony poszkodowane większą szansę na odbudowę poniesionych szkód.

ZYSKAJ PEWNOŚĆ OCHRONY - TO BEZCENNE

Firmy budowlane oraz Zarządcy Nieruchomości muszą radzić sobie z niepewnymi zagrożeniami – zmiany prawa, zmiany w oczekiwaniach mieszkańców, żądania wykonawców, zmiany cen, żądania gmin i wiele innych zjawisk. Opracowane rozwiązanie ubezpieczeniowe powstało po to, aby na etapie kontraktowania prac remontowo-budowlanych Zarządcy mieli mniej problemów. A w efekcie nie martwili się o to, co może się wydarzyć na terenie prac budowlano-remontowych i jakie to skutki będzie miało dla mieszkańców lub  prowadzonego biznesu. Zarządcy Nieruchomości zawsze dążą do tego, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców – okazuje się, że w zależności od przebiegu prac remontowo-budowlanych, perspektywa oceny pracy Zarządcy bywa oceniana różnie. Dlatego zdaniem brokerów Polskiej Kancelarii Brokerskiej, krytycznym obszarem jest prawidłowe zabezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej, eliminując również ryzyko roszczeń wobec Zarządcy Nieruchomości. 

„Przygotowując rozwiązanie Renovation Safe Guard 3000 - REMONT BEZ RYZYKA skupiliśmy się na zasadniczych kwestiach ochrony i świadomości problemów i potrzeb, z jakimi styka się Zarządca Nieruchomości podczas prac remontow-budowlanych. Wybór właściwego wykonawcy, opóźnienia prac, koszty remontu, problemy reklamacyjne, dyskusja czy Wykonawca ma prawidłowo zawartą polisę OC – te problemy staraliśmy się zniwelować” – wyjaśnia Wojciech Bednarek, wiceprezes Polskiej Kancelarii Brokerskiej.

Tylko prawidłowo skonstruowane rozwiązanie w rzeczywistości kompleksowo zabezpiecza Wspólnoty Mieszkaniowe i Zarządców nieruchomości. REMONT BEZ RYZYKA daje realne poczucie bezpieczeństwa w czasie prac budowlano-remontowych, a co najważniejsze efektywnie zabezpiecza interesy Wspólnoty, Zarządcy Nieruchomości, osób postronnych a także wykonawców i podwykonawców prac budowlanych.

Ciekawym zjawiskiem było zaobserwowanie reakcji Wspólnot Mieszkaniowych, gdy Zarządcy Nieruchomości komunikowali potrzebę posiadania takiego rozwiązania – najczęściej występującą reakcją było uznanie dla fachowości Zarządcy.

Chcesz wiedzieć więcej o profesjonalnych rozwiązaniach ubezpieczeniowych dla Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców nieruchomości - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. się na spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...