Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 19 grudzień 2022

Cesjonariusz

Cesjonariusz

Cesjonariuszem nazywamy osobę, która na drodze cesji nabywa prawa, obowiązki oraz wierzytelności wynikają z tejże umowy. Mówiąc prościej w przypadku kredytu hipotecznego bank wymaga zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na stan danej nieruchomości.

W takiej sytuacji zawierana jest cesja z kredytobiorcą, wskutek której bank nabywa wszelkie prawa do świadczeń ubezpieczeniowych, czyli staje się cesjonariuszem. 

I na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe w razie zaistnienia szkody jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania właśnie cesjonariuszowi. Cesjonariusz często korzysta z obsługi prawnej lub biura brokerskiego przy definiowaniu kryteriów jakie spełniać musi umowa, zależnie od specyfiki umowy podlegającej przeniesieniu praw.

Na co dzień spotykamy się z cesjami różnego rodzaju umów, w których cesjonariuszami są zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Dotyczą one często kredytów hipotecznych, umów ubezpieczeniowych czy skupywania wierzytelności.

Warto pamiętać o tym, że cesjonariusz bierze na siebie pełne ryzyko związane z przedmiotem danej cesji, np. niewypłacalności wierzyciela czy innych czynników, które mogą spowodować straty finansowe lub konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. W kwestii odzyskania wierzytelności, cesjonariusz może zatem samodzielnie prowadzić czynności windykacyjne lub powierzyć je firmom wyspecjalizowanym w odzyskiwaniu długów.

Cesjonariusz stawia warunki

W przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego czy samochodowego cesjonariusz stawia przed cedentem określone warunki dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia.

Po pierwsze dokładnie oszacowana suma ubezpieczenia jest wskazana przez cesjonariusza w umowie kredytowej. Najczęściej jest ona równa kwocie zobowiązania kredytowego, niekiedy jest nieco wyższa.

Po drugie cedent jest zobowiązany przez cały okres kredytowy dostarczać cesjonariuszowi duplikaty zawieranych polis na kolejne okresy ubezpieczeniowe.

Ponadto w przypadku kredytu samochodowego cesjonariusz zobowiązuje cedenta do zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco i dokonania cesji ubezpieczenia. Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, to cedent jest zobowiązany przez cesjonariusza do zawarcia na ogół dwóch umów ubezpieczeń i w obu przypadkach dokonania cesji ubezpieczenia. Pierwszą z nich jest ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych, a drugą ubezpieczenie na życie cedenta.

Kiedy cesjonariusz otrzyma odszkodowanie?

Cesja ubezpieczenia skutkuje tym, że prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia przysługuje cesjonariuszowi, czyli w tym wypadku bankowi. To bank decyduje na podstawie rodzaju szkody i jej rozmiarów czy odszkodowanie nabędzie sam, czy do trafi ono do cedenta.

Jeżeli naprawa kredytowanego przedmiotu jest możliwa, to cesjonariusz upoważnia do otrzymania odszkodowania cedenta. W przypadku, gdy doszło do szkody całkowitej lub kradzieży, to odszkodowanie trafi do cesjonariusza na poczet spłaty zobowiązania kredytowego cedenta.

WAŻNE

W przypadku śmierci cedenta cesjonariusz otrzymuje od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości, która odpowiada ilości pozostałych rat do spłaty danego kredytu. Wyobraźmy sobie sytuację, że kredyt jest spłacony w 80%, cesjonariusz otrzyma pozostałą kwotę odpowiadającą pozostałym 20%, a osoby uposażone po śmierci cedenta pozostałą część.

W przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego, ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia finansowego pomóc może broker ubezpieczeniowy. Do jego zadań należy rzetelna analiza potencjalnych ryzyk, ofert oraz rekomendacja właściwej umowy ubezpieczeniowej i pomoc w ramach negocjacji. Po podpisaniu ubezpieczenia Polska Kancelaria Brokerska zapewnia pełen serwis brokerski, który obejmuje min. likwidację szkód oraz ochronę prawną.

Broker ubezpieczeniowy to twój osobisty doradca, działający w twoim imieniu. To daje Ci poczucie bezpieczeństwa i komfort, co jest w dzisiejszych czasach wartością absolutnie bezcenną. Eksperci z PKBroker od kilkudziesięciu lat doradzają cesjonariuszom jak optymalnie zabezpieczyć umowy, prawa.  

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...