Zawsze po Twojej stronie

Oznaczają szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego przez lekarza weterynarii, dokonanego w następstwie huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 13:13

Szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Dział: Definicje

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 13:07

Szkody spowodowane przez lawinę

Oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota

Dział: Definicje

Oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi. Z uściśleniem, że za szkody spowodowane przez:

- zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie

- usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 13:02

Szkody spowodowane przez piorun

Oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 13:00

Szkody spowodowane przez grad

Oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 12:59

Szkody spowodowane przez deszcz nawalny

Oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 12:57

Szkody spowodowane przez powódź

Oznaczają szkody powstałe wskutek: zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich.

Dział: Definicje

wtorek, 15 czerwiec 2021 12:53

Szkody spowodowane przez huragan

Oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Dział: Definicje

Strona 1 z 2
Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...