Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 04 grudzień 2020

Czy zarządca nieruchomości powinien korzystać z obsługi brokera?

Czy zarządca nieruchomości powinien korzystać z obsługi brokera?

Mimo dynamicznego rozwoju rynku trudno oprzeć się wrażeniu, że w wielu dziedzinach nadal odczuwalny jest brak specjalistów. Być może jest to cecha immanentna gospodarek rozwijających się i wynika z faktu, że od każdego profesjonalisty wymaga się coraz większej specjalizacji zawodowej, a więc profesjonalizacji ukierunkowanej.

Przedstawiciele żadnego innego zawodu nie są tak często narażeni na krytykę i uwagi ze strony klientów jak zarządcy nieruchomości. Niejednokrotnie „atakowani” są przez członków wspólnot mieszkaniowych, przekonanych, że sami zrobiliby coś lepiej albo inaczej. Na drugim miejscu w klasyfikacji zawodów narażonych na liczne zarzuty plasuje się niewątpliwie broker ubezpieczeniowy. Przyczyn tego zjawiska upatrywać należy przede wszystkim w naturze ludzkiej. Często przecież uważamy, że sami zrobilibyśmy coś lepiej, o ile mamy jakiekolwiek pojęcie o materii, w jakiej się wypowiadamy. Zapominamy jednak o powszechnie znanej, lecz bagatelizowanej mądrości ludowej – im dalej w las, tym więcej drzew.

Czy w związku z powyższym kancelaria brokerska może w jakikolwiek sposób podnieść standard usług zarządzania nieruchomościami?

Posługiwanie się tytułem „broker ubezpieczeniowy” podlega nadzorowi administracyjnemu i z tego uprawnienia mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające rzeczywiste kwalifikacje i zdany egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego. Egzamin ten nie należy do łatwych, bowiem od brokerów wymagana jest wiedza praktyczna i teoretyczna w obszarze prawa ubezpieczeniowego oraz funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Z tego powodu uprawnienia uzyskują nieliczni. Broker ubezpieczeniowy jest pełnomocnikiem klienta, zobowiązanym prawnie reprezentować jego interesy i odpowiadającym za należyte wykonanie umowy wobec niego. To jedyny prawem dopuszczony profesjonalista uprawniony do wykonywania czynności ubezpieczeniowych na rzecz swojego mocodawcy. 

Broker ubezpieczeniowy często jest mylony z agentem lub multiagentem ubezpieczeniowym, a sama jego usługa postrzegana jest podobnie – jako dostawcy ubezpieczeń. Nic bardziej mylnego. Niestety, takie błędne podejście jest główną przyczyną nieporozumień między brokerem a jego mocodawcą. Jakie zarzuty podnosi się najczęściej wobec brokera? Długie oczekiwanie na ofertę oraz fakt, że broker nie wypisał polisy od ręki. Oba zarzuty mają jednak bezpośredni związek z cechą tego zawodu i śmiało można powiedzieć, że gdyby broker mógł od ręki generować oferty, zatraciłby cel swojego bytu. Dlaczego? Otóż cechą kluczową usług kancelarii brokerskiej jest odpowiedzialność.

Z natury odpowiedzialność za prawidłowe zawarcie umowy ubezpieczenia ciąży na ubezpieczającym wskazanym na polisie. Nierzadko ubezpieczającym jest wspólnota mieszkaniowa, ale zwykle to nie ona dokonuje głównej selekcji ofert. Ciężar tego obowiązku może być wpisany do umowy o administrowanie, ale wynika też ze zwyczajowej i ustawowej roli zarządcy nieruchomości. Dlatego odpowiedzialność za prawidłowość zabezpieczenia nieruchomości wspólnoty – zarówno od zdarzeń losowych, jak i odpowiedzialności cywilnej – ciąży na zarządcy nieruchomości. Każdy zarządca decydujący się na zawarcie umowy ubezpieczenia bez pomocy brokera bierze na siebie ryzyko wyboru ubezpieczyciela i konstrukcji zakresu ubezpieczenia. Od tego momentu to wobec niego możliwe będzie wytoczenie roszczenia o warunki, na jakich zawarta została umowa ubezpieczenia. Jedynie kancelaria brokerska może – na etapie zawierania umowy – uwolnić zarządcę nieruchomości z odpowiedzialności w tym zakresie.

Kluczowe w podejmowaniu decyzji w sprawie korzystania z usługi brokera jest więc uświadomienie sobie, że odpowiedzialność z tytułu warunków umowy i wyboru ubezpieczyciela można przenieść na brokera. Jest to pierwsza i podstawowa korzyść – to broker ponosi odpowiedzialność za wydaną rekomendację. Przyzwyczajeni do zakupu produktów ubezpieczeniowych często zapominamy, że kluczem do wyboru powinna być niezależna ocena i rekomendacja. Z mocy prawa bowiem broker jest zobowiązany do reprezentowania interesów swojego mocodawcy, a to już wyznacza jego rolę w wyborze najkorzystniejszego ubezpieczenia. Nawet jeżeli taki sam produkt oferują różni ubezpieczyciele, to decydując się na zawarcie umowy za pośrednictwem brokera, zyskuje się dodatkowe zabezpieczenie – jego odpowiedzialność za rekomendację.

Ustawodawca, uwzględniając wysokie ryzyko zawodu brokera, zobowiązał go do posiadania polisy OC na kwotę min. 1 875 927 euro. Zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem brokera ma więc wiele zalet. Oprócz pewności, że produkt, który kupujemy, został prawidłowo sformułowany i korzystnie dobrany, mamy zabezpieczenie, iż gdyby się zdarzyło, że jednak zawiera on pewne braki, to odpowiedzialność za nietrafiony wybór spadnie na brokera, a ewentualne straty poniesione z tego tytułu zostaną pokryte z jego polisy. W praktyce ubezpieczenia to jeden z obszarów, w których ryzyko po stronie zarządcy nieruchomości przekroczyć może minimalną ustawową kwotę 50 000 euro jego polisy OC. Powierzenie obsługi ubezpieczeń kancelarii brokerskiej specjalizującej się w obsłudze zarządców nieruchomości – to efektywna metoda przeniesienia ryzyka.

Kolejna korzyść z korzystania z usług brokera sprowadza się do celu, w jakim zawieramy ubezpieczenie, tj. optymalnego zakresu ochrony. Wyspecjalizowane kancelarie brokerskie zatrudniają specjalistów z wielu dziedzin: radców prawnych, adwokatów, rzeczoznawców itp. Wiedza w obszarze prawnym, produktowym, technologicznym czy też orzeczniczym po stronie brokera daje realną podstawę, aby odpowiednio skonstruował on zakres ochrony ubezpieczenia. Kancelaria brokerska zidentyfikuje potencjalne zagrożenia, może dokonać wizji lokalnej i zaproponować rozwiązanie, które stanowić będzie najlepszą możliwą formę zabezpieczenia.

Dostęp do największego katalogu rozwiązań – to trzecia z korzyści wynikających z korzystania z usług kancelarii brokerskiej. Broker – jako niezależny pośrednik – nie musi podpisywać umowy z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, by mieć dostęp do warunków oferenta. Jest do tego uprawniony z mocy ustawy. Codzienna obecność brokera na rynku ubezpieczeniowym powoduje ponadto, że ma on obszerną wiedzę na temat dostępnych produktów. Połączenie tej wiedzy z niezależnością sprawia, że klient uzyskuje dostęp do wszystkich możliwych rozwiązań.

Błędy popełnione podczas procesu likwidacji szkód są drugą najczęściej spotykaną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia jego kwoty, dlatego likwidacja szkód prowadzona przez brokera jest kluczowym elementem wartościującym tę usługę. Oczywiście, likwidacją szkód zajmują się – lepiej lub gorzej – wszyscy ubezpieczyciele. Likwidacja szkód, jaką oferuje broker, nie jest jednak zwykłym procesem uzyskiwania odszkodowania, lecz obsługą na gruncie doradztwa, w której elementy usługi pomocy prawnej stanowią dodatkową gwarancję uzyskania odszkodowania. Ileż to razy zakład ubezpieczeń nie wypłacił całego odszkodowania? Wybór wyspecjalizowanej kancelarii brokerskiej, posiadającej własny dział likwidacji szkód, redukuje ryzyko błędu podczas procesu likwidacji i pewność przyznania odszkodowania.

Niska cena – czyli niska składka. Dlaczego ta cecha wymieniona zostaje dopiero na piątej pozycji? Obserwując świat ubezpieczeń przez pryzmat składki, łatwo jest pominąć wszystko, co w umowie ubezpieczeniowej ma kluczowe znaczenie. Nieruchomości mogą ulec szkodzie częściowej lub całkowitej, roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej mogą dotyczyć dziesiątków lub milionów złotych. Należy sobie zadać pytanie: czy wobec szkód, które można ponieść, oszczędność np. 100 zł na składce wobec odmowy lub zaniżenia odszkodowania to dobra decyzja? Korzystając z usług kancelarii brokerskiej, możliwe jest uzyskanie niskiej ceny przy szerokim zakresie ochrony. Taką gwarancję dają specjalistyczne kwalifikacje osób zatrudnionych w kancelariach brokerskich, posiadających umiejętność negocjacji, wieloletnią wiedzę na temat relacji rynkowych oraz osobiste kontakty w środowisku aktuariuszy i underwriterów – czyli osób decydujących o cenie i warunkach ochrony ze strony zakładów ubezpieczeń. Broker ma więc możliwość profesjonalnego zaprezentowania przyczyn, dla których warunki cenowe powinny być korzystniejsze niż taryfowe. Towarzystwo ubezpieczeń musi się natomiast liczyć z jego zdaniem – wynika to z natury stosunku między tymi podmiotami. Broker nie jest bowiem uzależniony od współpracy z jednym oferentem i nie musi ograniczać się do listy firm, z którymi podpisał umowę. W tym tkwi tajemnica, dlaczego brokerzy są w stanie zaproponować rozwiązania nie tylko znacznie tańsze od tych, które oferowane są bez ich pośrednictwa, ale również korzystniejsze zakresowo.

Niewątpliwie kolejną korzyścią przemawiająca na rzecz współpracy z kancelarią brokerską jest racjonalizacja, czyli r„szycie” polisy na miarę potrzeb. Broker jako specjalista podpowie, jakie ryzyka powinniśmy na pewno zabezpieczyć, a z jakich możemy ewentualnie zrezygnować, dysponując określonym budżetem. Dziesiątki tysięcy przypadków różnego rodzaju szkód, trafiających co roku do obsługi kancelarii brokerskiej, tworzą bezcenną bazę wiedzy, którą dysponuje broker ubezpieczeniowy i na jej podstawie jest w stanie określić, z czego można, a z czego absolutnie nie należy rezygnować, tworząc spersonalizowaną polisę ubezpieczeniową.

Siódma – i zapewne mająca kluczowe znaczenie dla części klientów zaleta z zawierania umowy przez brokera – to oszczędność czasu. Kto dziś ma czas na wypełnianie formularzy i czytanie ogólnych warunków ubezpieczeń, na porównywanie definicji i wyłączeń? Oszczędność czasu zyskuje się także podczas późniejszej likwidacji szkód, przy zawieraniu umowy cesji czy dokonywaniu innych formalności, które mogą być organizowane i obsługiwane przez kancelarię brokerską.

Sprawna obsługa, bezproblemowość odszkodowań, efektywne analizy, usługi prawno- doradcze wykonywane w sposób budujący wizerunek zarządcy nieruchomości, to elementy dodatkowej konkurencyjności zarządcy, jaką może kształtować kancelaria brokerska. Wykraczają one poza sferę obsługi niewidocznej dla mieszkańców usługi. Broker może pomóc uzyskać akredytację w postaci Certyfikatu Jakości Zarządzania Ryzykiem i Certyfikatu Jednostki Aktywnej i Odpowiedzialnej Społecznie. Zdobycie tych wyróżnień przez zarządcę nieruchomości potwierdza ustandaryzowaną jakość programu ubezpieczeniowego i spełnienie kryterium realności i pełności ochrony ubezpieczeniowej. Stanowią one też poświadczenie rzetelności i jakościowego podejścia zarządcy nieruchomości do zagadnień ubezpieczeniowych. Dla mieszkańców są gwarancją, że ich mienie jest prawidłowo zabezpieczone, a zarządca kieruje się najwyższą starannością w obszarze ubezpieczeń.

Mimo że znane są przykłady poważnych roszczeń kierowanych pod adresem zarządców nieruchomości dotyczących funkcjonowania umów ubezpieczenia, nie wszyscy oni decydują się na współpracę z kancelariami brokerskimi. Zapewne istnieją ku temu jakieś powody, warto jednak rozważyć, czy są one na tyle istotne, że warto dla nich rezygnować z usług profesjonalisty, jakim jest broker ubezpieczeniowy.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...