Polityki

Zawsze po Twojej stronie

Zakres czynności rodzajowych do jakich upoważniona jest Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. w ramach wykonywanej umowy serwisu brokerskiego. Poza wymienionymi poniżej list brokerski upoważnia do innych czynności danego rodzaju, a katalog poniższy nie należy rozpatrywać w kategoriach zawężających udzielone pełnomocnictwo*

1. Składania wniosków przez Brokera dotyczących udzielenia informacji w zakresie wszelkiej korespondencji, w szczególności w zakresie ofert składanych na rzecz Zleceniodawcy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, bez względu na to, czy składane były do innego pośrednika/brokera/agenta czy bezpośrednio do Zleceniodawcy, uzyskiwania wszelkich danych, dokumentów, ofert, informacji, zaświadczeń o Zleceniodawcy będących w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń.

2. Uzyskania kompletnych danych dotyczących historii ubezpieczeniowej, szkodowej, informacji odnośnie warunków ubezpieczenia, umów zawartych przez mocodawcę z Zakładami Ubezpieczeń oraz kompletnych informacji odnośnie ubezpieczonego przez Zleceniodawcę majątku, udzielanie wyjaśnień w związku z działaniami podejmowanymi w związku z ofertowaniem, składaniem w imieniu/na rzecz Zleceniodawcy jakichkolwiek informacji, dokumentów, oświadczeń itp. w szczególności dostępu do danych archiwalnych i historycznych tj. ofert składanych Zleceniodawcy za pośrednictwem innych brokerów/ agentów/ pośredników, szkodach i postępowaniach szkodowych zakończonych oraz będących w toku likwidacji.

3. Składania w imieniu Zleceniodawcy wniosków o zniżkę bądź odpłatności składki lub spłaty długu  na raty, rozliczenia składek, wnioski o ustalenie i rozliczenie salda rozliczeń Klienta, wnioski o zwroty nadpłat, wskazywania numeru konta do zwrotu nadpłat lub rozliczenia nadpłat, prowadzeniu wiążących negocjacji i doprowadzaniu do wiążących oświadczeń i ustaleń w tym zakresie.

4. Administrowania programem ubezpieczenia Zleceniodawcy, wznawiania umów ubezpieczenia, wypowiadania aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia, składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, aneksowania umów, modyfikacji umów, zgłaszania zmian w zakresie umów obsługę w pełnym zakresie umów ubezpieczenia zawartych przez Brokera jak również zawartych wcześniej bez pośrednictwa Brokera.

5. Zgłaszania w imieniu Zleceniodawcy roszczeń odszkodowawczych i szkód  ubezpieczającego i asysta przy oględzinach szkód, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym zgłaszania i likwidacji roszczeń, monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez Zakłady Ubezpieczeń.

6. List brokerski obejmuje również prawo do doręczania wszelkiej korespondencji kierowanej do Zleceniodawcy Brokerowi, upoważnia do odbioru pism, zaświadczeń lub oświadczeń woli Ubezpieczyciela skutkujących zmianą lub wypowiedzeniem warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Dostarczania i odbioru wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych od ubezpieczyciela.

7. Za każdym razem gdy mowa o Zleceniodawcy, pełnomocnictwo obejmuje również ryzyko Zleceniodawcy w stosunku do którego przysługuje mu uprawnienie lub obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (np.: przedmioty leasingu, mienie powierzone, mienie administrowane), chyba, że został on wyraźnie wyłączony w liście brokerskim a także ryzyko rozumiane jako występujące u przedsiębiorcy i konsumenta jeżeli Zleceniodawca pozostaje nim równocześnie.

INFORMACJA DODATKOWA:

1. Pełnomocnictwo ma charakter wyłączny i w okresie obowiązywania nie ulega i nie będzie ulegało zmianom w zakresie treści, chyba, że za zgodą obu stron przez zmianę warunków umowy, do której jest załącznikiem, co wymaga obustronnego potwierdzenia wobec Ubezpieczyciela (przez Klienta i przez Brokera).

2. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Brokera poczytywać należy, że niniejsze pełnomocnictwo zawiera uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności jakie okażą się konieczne w toku czynności bez żadnych ograniczeń w zakresie merytorycznym bądź w związku z informacjami historycznymi, ochroną danych osobowych lub poufnością.

3. Pełnomocnictwo udzielone Brokerowi spełnia wymogi stawiane tego rodzaju dokumentom w świetle Dyrektywy nr 1/06/2016 Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce zawierając pełny zakres czynności możliwych i niezbędnych do prawidłowego reprezentowania interesów Zleceniodawcy przed Zakładami Ubezpieczeń realizując cel poszanowania, zabezpieczenia i ochrony interesów Zleceniodawcy.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...