Serwis Brokerski

Zawsze po Twojej stronie

Zakres czynności rodzajowych do jakich upoważniona jest Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. w ramach wykonywanej umowy serwisu brokerskiego. Poza wymienionymi poniżej list brokerski upoważnia do innych czynności danego rodzaju, a katalog poniższy nie należy rozpatrywać w kategoriach zawężających udzielone pełnomocnictwo*

 

  1. Składania wniosków przez Brokera dotyczących udzielenia informacji w zakresie wszelkiej korespondencji, w szczególności w zakresie ofert składanych na rzecz Zleceniodawcy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, bez względu na to, czy składane były do innego pośrednika/brokera/agenta czy bezpośrednio do Zleceniodawcy, uzyskiwania wszelkich danych, dokumentów, ofert, informacji, zaświadczeń o Zleceniodawcy będących w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń.

  2. Uzyskania kompletnych danych dotyczących historii ubezpieczeniowej, szkodowej, informacji odnośnie warunków ubezpieczenia, umów zawartych przez mocodawcę z Zakładami Ubezpieczeń oraz kompletnych informacji odnośnie ubezpieczonego przez Zleceniodawcę majątku, udzielanie wyjaśnień w związku z działaniami podejmowanymi w związku z ofertowaniem, składaniem w imieniu/na rzecz Zleceniodawcy jakichkolwiek informacji, dokumentów, oświadczeń itp. w szczególności dostępu do danych archiwalnych i historycznych tj. ofert składanych Zleceniodawcy za pośrednictwem innych brokerów/ agentów/ pośredników, szkodach i postępowaniach szkodowych zakończonych oraz będących w toku likwidacji.

  3. Składania w imieniu Zleceniodawcy wniosków o zniżkę bądź odpłatności składki lub spłaty długu  na raty, rozliczenia składek, wnioski o ustalenie i rozliczenie salda rozliczeń Klienta, wnioski o zwroty nadpłat, wskazywania numeru konta do zwrotu nadpłat lub rozliczenia nadpłat, prowadzeniu wiążących negocjacji i doprowadzaniu do wiążących oświadczeń i ustaleń w tym zakresie.

  4. Administrowania programem ubezpieczenia Zleceniodawcy, wznawiania umów ubezpieczenia, wypowiadania aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia, składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, aneksowania umów, modyfikacji umów, zgłaszania zmian w zakresie umów obsługę w pełnym zakresie umów ubezpieczenia zawartych przez Brokera jak również zawartych wcześniej bez pośrednictwa Brokera.

  5. Zgłaszania w imieniu Zleceniodawcy roszczeń odszkodowawczych i szkód  ubezpieczającego i asysta przy oględzinach szkód, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym zgłaszania i likwidacji roszczeń, monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez Zakłady Ubezpieczeń.

  6. List brokerski obejmuje również prawo do doręczania wszelkiej korespondencji kierowanej do Zleceniodawcy Brokerowi, upoważnia do odbioru pism, zaświadczeń lub oświadczeń woli Ubezpieczyciela skutkujących zmianą lub wypowiedzeniem warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Dostarczania i odbioru wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych od ubezpieczyciela.

  7. Za każdym razem gdy mowa o Zleceniodawcy, pełnomocnictwo obejmuje również ryzyko Zleceniodawcy w stosunku do którego przysługuje mu uprawnienie lub obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (np.: przedmioty leasingu, mienie powierzone, mienie administrowane), chyba, że został on wyraźnie wyłączony w liście brokerskim a także ryzyko rozumiane jako występujące u przedsiębiorcy i konsumenta jeżeli Zleceniodawca pozostaje nim równocześnie.

 

INFORMACJA DODATKOWA:

  1.  Pełnomocnictwo ma charakter wyłączny i w okresie obowiązywania nie ulega i nie będzie ulegało zmianom w zakresie treści, chyba, że za zgodą obu stron przez zmianę warunków umowy, do której jest załącznikiem, co wymaga obustronnego potwierdzenia wobec Ubezpieczyciela (przez Klienta i przez Brokera).

  2. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Brokera poczytywać należy, że niniejsze pełnomocnictwo zawiera uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności jakie okażą się konieczne w toku czynności bez żadnych ograniczeń w zakresie merytorycznym bądź w związku z informacjami historycznymi, ochroną danych osobowych lub poufnością.

  3.  Pełnomocnictwo udzielone Brokerowi spełnia wymogi stawiane tego rodzaju dokumentom w świetle Dyrektywy nr 1/06/2016 Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce zawierając pełny zakres czynności możliwych i niezbędnych do prawidłowego reprezentowania interesów Zleceniodawcy przed Zakładami Ubezpieczeń realizując cel poszanowania, zabezpieczenia i ochrony interesów Zleceniodawcy.

 

Polityka prywatności serwisu  www.pkbroker.pl

1. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu www.pkbroker.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu w Serwisie używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”.

2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm) jest Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o., 50-125 Wrocław, Św. Mikołaja 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000140856, NIP: 8971678884 (zwana dalej PKB).

3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Web Hosting Solutions funkcjonującego pod adresem webhostingsolutions.pl

4.   W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie swoich danych osobowych (w formularzach) – imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.  Podczas wypełniania formularza Serwis może zebrać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).

5. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.), wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania kontaktu handlowego, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. 

6. PKB dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych za pośrednictwem Strony, a dotyczących jej użytkowników. PKB z należytą starannością  dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzania danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnienie, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do PKB  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez PKB. Dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. PKB może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. PKB wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu, obciążających serwer.

10. Podczas korzystania z Serwisu są używane pliki „cookies”, czyli  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „Cookies”, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

12.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest PKB.

13. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

14. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

15. Stosowane przez PKB pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności, tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

16. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

17. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje Serwisu nie będą funkcjonowały poprawnie. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

18. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. PKB w szczególności używa w celach  statystycznych pliki cookies pochodzące od Google Inc.  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

19. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat wykorzystania tych - Polityka ochrony prywatności Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

20. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

21. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

22. Dane, o których mowa w pkt 21 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

23. W przypadku pytań związanych z polityką prywatności na stronie www.pkbroker.pl prosimy o wysłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Co to są pliki "cookies"

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystanie plików "cookies"

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Polska Kancelaria Brokerska. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
– "sesyjne" (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
– "stałe" (persistent cookies) - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:
– "niezbędne" pliki cookies - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. wyświetlanie Google Maps,
– "funkcjonalne" pliki cookies - umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka,
– "analityczne" pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu oraz zliczanie ilości odwiedzających serwis gości.

Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Polska Kancelaria Brokerska informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach serwisu.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...