Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 11 czerwiec 2021

Aktywa

Aktywa

To składniki naszego majątku o określonej wartości. Z perspektywy celowościowej przedsiębiorstw mają one w przyszłości przynieść korzyść, zwykle o charakterze ekonomicznym.  

Aktywa mogą być zatem rozumiane jako swoistego rodzaju inwestycja, mająca zabezpieczyć finansowo jej posiadacza. W ujęciu przedsiębiorstwa to konkretne zasoby majątkowe np. środki transportu, papiery wartościowe czy patenty.

Same aktywa możemy dzielić na wiele sposób, jednym z nich jest kryterium czasu, w jakim możliwe jest ich upłynnienie w środki pieniężne. Pierwszym rodzajem są aktywa trwałe, które charakteryzuje niski stopień płynności.

Podział AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wartości prawne i niematerialne, m.in. autorskie prawa majątkowe, patenty, licencje.
Rzeczowe aktywa, które są wykorzystywane w związku z prowadzoną przez firmę działalnością w ramach produkcji czy świadczenia usług, będą to m.in. nieruchomości, maszyny, środki transportu, prawa do lokali.
Należności długoterminowe, czyli świadczenia przysługujące wierzycielowi od dłużnika, gdzie termin płatności jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Inwestycje długoterminowe, min. udziały w spółce, lokaty, papiery wartościowe. Drugim rodzajem są aktywa obrotowe, które charakteryzuje wysoki stopień płynności, czyli mają zostać upłynnione w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Podział AKTYWÓW OBROTOWYCH

Aktywa rzeczowe nazywane zapasami, które są wykorzystywane w czasie produkcji min. wszelkie materiały pomocnicze.
Aktywa finansowe, to aktywa pieniężne w postaci obcych walut, obligacji, bonów skarbowych.
Należności krótkoterminowe, które otrzymujemy z tytułu min. dostaw, usług, podatków, ceł.
Rozliczenia międzyokresowe to m.in. koszty poniesione na remonty, prace rozwojowe, czynsz.

WAŻNE

Aktywa w przedsiębiorstwie ujmowane są szczegółowo w księgach i bilansie. Co istotne poszczególne składniki majątku podlegają kontroli, a ich wartość może być oszacowana wg różnych metodologii, jak również podlegać procesom aktualizacji wyceny.

Jeśli poszukujesz sposobów na sprawne zarządzanie kapitałem, chciałbyś dobrze zabezpieczyć posiadane aktywa, zoptymalizować sposób zarządzania aktywami lub dokonać minimalizacji ryzyka zmniejszenia wartości aktywów, skontaktuj się z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Brokerzy z biura brokerskiego będą w stanie określić z Tobą oczekiwany przez Ciebie profil zarządzania ryzykiem, a następnie zaproponować metody ochrony wartości kapitału. Nasi profesjonalni brokerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w ochronie wartości i aktywów, dlatego sprawnie doradzą Ci jak zarządzić kapitałem, aby przy minimalnym ryzyku zadbać o jego wzrost.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...