Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 29 sierpień 2022

ALOP/DSU

ALOP/DSU

Ubezpieczenie przed utratą zysku; zapewnia ono pokrycie wszelkich strat finansowych spowodowanych opóźnieniami w realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Straty te są wynikiem zaistnienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń tj.: pożar, trzęsienie ziemi, powódź czy wichura.

Najczęściej szkody budowlane powodują opóźnienia związane z zakończeniem prac, wiąże się to z kolei z utratą oczekiwanych przychodów, co stanowi poważny problem dla inwestora. ALOP eliminuje tego rodzaju ryzyko zabezpieczając skutecznie przedsiębiorcę. Co istotne, suma ubezpieczenia jest ustalana przez: przewidywany roczny zysk brutto lub opłaty stałe.

Ubezpieczenie ALOP zwane również DSU obejmuje wyłącznie rzeczywistą utratę zysku brutto, która wynika ze zmniejszenie obrotów z uwzględnieniem określonych opłat stałych oraz wszelkich powiększonych kosztów pracy. Te ostatnie dotyczą należności za nabycie towaru, materiałów, pakowanie, przewóz, magazynowanie, podatek obrotowy, opłaty licencyjne. Koszty te zostają poniesione wyłącznie w celu uniknięcia lub zmniejszenia utraty zysku brutto.

Z tytułu utraty zysku brutto ubezpieczyciel wypłaca uzyskaną kwotę:

• mnożąc stopę zysku brutto,
• w oparciu o kwotę, o jaką rzeczywisty obrót w okresie odszkodowania jest niższy,
• w oparciu o obroty, które zostałyby osiągnięte, gdyby nie doszło do opóźnienia w uruchomieniu.

W przypadku ALOP może wystąpić niedoubezpieczenie, w sytuacji gdy roczna suma ubezpieczenia objętego umową ALOP projektu jest niższa niż kwota uzyskana przez pomnożenie stawki brutto zysku z planowanego obrotu, wtedy należna kwota odszkodowania ulegnie po prostu proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Z tytułu określonych opłat stałych ubezpieczyciel wypłaca uzyskaną kwotę:

• przez pomnożenie procentu, o jaki rzeczywisty obrót w okresie odszkodowawczym zmalał,
• w oparciu o obroty, które zostałyby osiągnięte, gdyby nie doszło do opóźnienia w pracach,
• w oparciu o kwotę określonych opłat stałych poniesionych w okresie ubezpieczenia.

PAMIĘTAJ

Długość okresu odszkodowania powinna być starannie określona na podstawie oszacowania, ile czasu zajmie ponowny rozruch, czyli min.: zamówienie materiałów, transport na plac budowy, montaż. Szacunki te zawsze powinny chronić interesy inwestora, dlatego winny uwzględniać sytuacje na wypadek „najgorszego scenariusza”.

Okres odszkodowawczy

Zakres ochrony zależy oczywiście od kwoty wykupionego ubezpieczenia oraz okresu odszkodowawczego, który powinien być adekwatny do ryzyka. Na przykład, jeśli po powodzi odbudowa zniszczeń na budowie wymaga 2 lat, to okres odszkodowawczy powinien wynosić co najmniej 24 miesiące i dodatkowo obejmować bufor na nieprzewidziane okoliczności.

WAŻNE

1. Kwota odszkodowania jest uzależniona od poniesionej straty, która musi być potwierdzona przez ubezpieczonego.

2. Okres ubezpieczenia ALOP/DSU musi zostać przedłużony w celu zachowania pełnej ochrony, gdy projekt jest opóźniony z powodu szkód wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie ALOP/DSU jest ubezpieczeniem opcjonalnym, dlatego zasadniczym wymogiem jego zawarcia jest wcześniejsze podpisanie ubezpieczenia ALOP/CAR lub ALOP/EAR. Zaleca się również połączenie ALOP/DSU z Marine Cargo Insurance, jeśli w projekcie maszyny lub materiały budowlane mają być transportowane drogą morską.

Marine Cargo Insurance (SCE/MCE)

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia ładunku podczas:

• rejsu morskiego dla importu,
• rozładunku/przechowywania w porcie,
• tranzytu śródlądowego na miejsce,
• przechowywania, przenoszenia, montażu na miejscu,
• testowania i uruchomienia na miejscu.

ALOP/CAR (Contractor’s All Risks)

Ubezpieczenie, którego celem jest pokrycie ryzyka strat budowlanych wynikających z:

• wszelkich uszkodzeń robót kontraktowych, w tym materiałów tj.: płytki, kamienie, armatura, zarówno podczas przechowywania na miejscu, jak i po zainstalowaniu na budowie,
• kosztów usunięcia gruzu,
• odpowiedzialności prawnej z tytułu obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzenia mienia osób trzecich.

ALOP/EAR (EAR, ang. Erection All Risks)

Ubezpieczenie, którego celem jest pokrycie ryzyka strat montażowych wynikających z:

• wznoszenia oraz instalacji maszyn, urządzeń i wszelkich konstrukcji stalowych,
• uszkodzenia sprzętu i maszyn,
• odpowiedzialności za obrażenia ciała osób trzecich.

Jak wiadomo wszelkie prace budowlane są narażone na rozmaite ryzyka, jeśli zdarzy się najgorsze przezorny inwestor powinien być w pełni chroniony ubezpieczeniem.

Brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej w pełni rozumieją stres finansowy i emocjonalny, jaki w firmach wywołują szkody i opóźnienia budowlane. Uzyskanie pokrycia ubezpieczeniowego dla ryzyka utraty dochodów, stanowi dla instytucji finansowych ważne kryterium oceny wiarygodności finansowej przedsięwzięcia, dlatego niejednokrotnie staje się wymaganą przez finansującego pozycją umowną. Z punktu widzenia głównego wykonawcy, staje się gwarantem wypłacalności inwestora w przypadku zaistnienia nieplanowanych zdarzeń. Największą korzyść uzyskuje inwestor, który znosi ryzyko wpływu okoliczności losowych na przepływu pieniężne projektu inwestycyjnego.

Brokerzy ubezpieczeniowi Polskiej Kancelarii Brokerskiej wielokrotnie przekonali się, że prawidłowe zawarcie umowy ALOP stanowiło dla Klientów kluczowy warunek utrzymania długoterminowej rentowności. Eksperci od ubezpieczeń ALOP/DSU w biurze brokerskim zapewnili Klientom identyfikację kluczowych aspektów ochrony i uzyskali wymagany zakres ochrony. Jako eksperci od CAR/EAR, Marine Cargo Insurance, ALOP/DSU przywiązujemy ogromną wagę do właściwie przeprowadzonej analizy ryzyka, wyceny, monitorowania postępów procedury odszkodowawczej oraz okresu odszkodowawczego, który musi być adekwatny do potencjonalnego ryzyka.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...