Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 21 listopad 2022

Broker

Broker

To słowo, które coraz częściej spotykamy w dzisiejszym świecie. Dotyczy głównie usług finansowych, giełdowych, ale również ubezpieczeniowych, o czym szerzej w dalszej części artykułu. 

Odnośnie kwestii definicji - brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów. 

Co ciekawe, regulacje prawne dotyczące zawodu brokera ubezpieczeniowego zostały wprowadzone w prawie polskim dopiero w 1934 r. Natomiast pełna regulacja ubezpieczeniowej działalności brokerskiej znalazła się dopiero w ustawie z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

Z uwagi na to, że jest to zawód zaufania publicznego, ustawodawca nałożył szereg wymogów, których spełnienie jest warunkiem otrzymania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej. 

UPRAWNIENIA BROKERSKIE, czyli droga pod górę

Aby zostać brokerem trzeba spełnić szereg warunków, to prawdziwe wyzwanie, dlatego grono wybrańców jest stosunkowo niewielkie. Dziś kryterium uzyskania zezwolenia na wykonywanie ubezpieczeniowej działalności brokerskiej określa art. 34 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zezwolenie to udzielone może zostać zarówno osobie fizycznej jak i osobie prawnej. W przypadku osoby fizycznej musi ona spełnić następujące kryteria łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

– przeciwko ochronie informacji,

– przeciwko wiarygodności dokumentów,

– przeciwko mieniu,

– przeciwko obrotowi gospodarczemu,

– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

– skarbowe,

c) daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,

d) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

e) zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności albo uzyskała odpowiednie zwolnienie z egzaminu,

f) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,

g) zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji.

Broker posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej musi utrzymywać ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej zawodowej, której suma gwarancyjna należy do najwyższych na rynku. W ten szczególny sposób, ustawodawca zobrazował znaczenie rynkowe brokera i skalę jego odpowiedzialności.

ETYKA, czyli główne zasady brokera ubezpieczeniowego

• Broker działa w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.

• Broker prowadzi działalność w dobrej wierze i zgodnie z prawem, dbając o reputację swojego zawodu. 

• Broker w swoim działaniu kieruje się zasadami uczciwego obrotu w stosunku do wszystkich podmiotów.

W dzisiejszym świecie przedsiębiorcy funkcjonują w złożonym i zmieniającym się środowisku prawno-gospodarczym, dlatego pomoc brokera ubezpieczeniowego może okazać się kluczowa w zapewnieniu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Skala ryzyk dla prowadzenia przedsiębiorstwa jest współcześnie dużo większa, borykamy się z odpowiedzialnością za AI (Sztuczną Inteligencje) czy atakami cybernetycznymi. Broker ubezpieczeniowy skutecznie zabezpiecza interesy Klienta dysponując wiedzą, zaangażowaniem oraz doświadczeniem w tego rodzaju ryzykach. 

KROK PO KROKU, czyli na czym polega praca brokera ubezpieczeniowego 

Współpraca z brokerem to cały szereg następujących po sobie czynności, których nie sposób ominąć. Strategia tego rodzaju działań gwarantuje profesjonalny serwis brokerski i co za tym idzie, skuteczną ochronę w zakresie dotychczas występujących lub potencjalnie zagrażających w przyszłości ryzyk. 

IDENTYFIKACJA POTRZEB / AUDYT UBEZPIECZEŃ

Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna swoje działania od identyfikacji potrzeb i wymagań w zakresie ryzyk, jakich oczekuje Klient. 

Jeżeli przed rozpoczęciem współpracy z brokerem Klient posiadał zawarte umowy ubezpieczenia, wówczas broker dokonuje audytu dotychczasowych umów ubezpieczeniowych. Pozwala to na zdefiniowanie zaleceń i dotychczasowych „wąskich gardeł” ochrony ubezpieczeniowej. 

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

Odrębnym w stosunku do audytu ubezpieczeniowego zagadnieniem jest opracowanie warunków programu ubezpieczeniowego. O ile audyt ubezpieczeniowy określić ma strukturę obecnego ryzyka, o tyle opracowanie programu ubezpieczeniowego ma określać proponowane scenariusze zabezpieczenia ryzyk Klienta. To swoistego rodzaju proces twórczy, który polega na stworzeniu unikalnego i dedykowanego rozwiązania ubezpieczeniowego.

Do prawidłowego opracowania programu ubezpieczeniowego wymagana jest ścisła współpraca Klienta z brokerem. Podczas analizy ryzyka (nie należy mylić z audytem ubezpieczeniowym), Klient udziela brokerowi ściśle poufnych informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, broker musi zachować w tajemnicy. 

SLIP BROKERSKI

Na podstawie analizy ryzyka i wcześniej zdefiniowanych potrzeb i wymagań Klienta opracowywany jest program ubezpieczeniowy, który przyjmuje formę slipu brokerskiego - inaczej zapytania ofertowego na opracowany program ubezpieczeniowy. Najczęściej program ubezpieczeniowy opracowuje się w różnych scenariuszach, co służy wypracowaniu rozwiązań spełniających kryterium budżetowania. W przypadku programów ubezpieczeniowych realizowanych w procedurze zamówień publicznych, zależnie od przyjętej procedury, kształtowanie scenariuszy jest ograniczone. W takich sytuacjach od brokera wymaga się nie tylko znajomości przepisów prawa zamówień publicznych, ale także umiejętności w definiowaniu kryteriów obowiązkowych i dyspozytywnych SIWZ. 

W odpowiedzi na slip brokerski, zakłady ubezpieczeń przedstawiają oferty ubezpieczeniowe. Na podstawie doświadczenia i przyjętych kryteriów broker może dokonać odrzucenia części ofert, zaś wobec pozostałych rozpoczyna proces negocjacji warunków. 

PORADA BROKERSKA

W zależności od złożoności ryzyka, proces negocjacji i uzyskania oczekiwanego zakresu pokrycia może trwać od kilku dni do wielu miesięcy. Na podstawie sporządzonych ofert zakładów ubezpieczeń broker konstruuje rekomendacje lub inaczej poradę brokerską dla ubezpieczającego. Porada spełniać musi kryteria określone przepisami, oczekuje się od niej spełnienia kryterium niezależności brokera, obiektywizmu oceny, pełności i realności ochrony. Przy czym te dwa ostatnie kryteria nie zawsze zależne są od brokera, gdyż warunkowane mogą być okolicznościami rynkowymi.

W oparciu o przedstawioną poradę brokerską, Klient dokonuje wyboru oferty, a broker pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia bądź zawiera umowę ubezpieczenia w jego imieniu. Wysokie kwalifikacje zawodowe profesjonalnego brokera są tu dodatkową gwarancją ochrony ubezpieczającego.

OBOWIĄZKI BROKERA, czyli o czym musisz wiedzieć

Wybierając brokera pamiętaj o obowiązkach, które musi on spełnić, to one warunkują dalszą współpracę i zabezpieczają Twoje interesy.  

• Okazanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej Klientowi i Towarzystwom Ubezpieczeniowym przy dokonaniu pierwszej czynności. 

• Przedstawienie na piśmie wszechstronnej i rzetelnej analizy dostępnych ofert ubezpieczenia przed zawarciem umowy głównej.

• Opracowanie rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia.

• Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących czynności brokerskich (również po rozwiązaniu umowy z Klientem).

• Poinformowanie o charakterze pobieranego wynagrodzenia z tytułu pośredniczenia przy zawieraniu bądź zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Klienta.

• Powiadomienie o wpisie na listę brokerów wraz z informacją o możliwości weryfikacji wpisu na liście.

Wachlarz produktów ubezpieczeniowych oferowanych przedsiębiorstwom jest znacznie bogatszy niż osobom fizycznym. Część z tych produktów jest złożona i wymaga dostosowania do potrzeb przedsiębiorców, dlatego tak istotna jest rola brokera ubezpieczeniowego. Zobowiązany jest on do przedstawienia oferty w sposób dokładny, a co najważniejsze zrozumiały dla każdego Klienta. 

W kwestii udzielania samych informacji brokera obowiązują poniższe zasady:

1) Wiarygodność, odpowiedzialność oraz realność ochrony ubezpieczeniowej.

2) Informowanie Klienta o konsekwencjach niedoubezpieczenia i  nadubezpieczenia.

3) Kształtowania świadomości ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka, jakim obarczona  jest działalność prowadzona przez Klienta.

W zależności od sposobu ukształtowania wynagrodzenia między Brokerem a Klientem, Broker może być uprawniony do prowizji z tytułu pośredniczenia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. W takim przypadku wynagrodzenie Brokera polega na prawie do prowizji od pierwszej składki, ale także od każdej następnej wynikającej z umowy ubezpieczenia (przedłużenie, wznowienie).  Broker może się umówić z Klientem na inny sposób wynagrodzenia – np.: w postaci honorarium płaconego przez Klienta lub inny łączony model wynagrodzenia brokerskiego.

Najczęściej stosowany model wynagradzania brokera polega na pobieraniu przez brokera prowizji od zawartej polisy, która płatna jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i stanowi odpowiednik kosztów dystrybucji, jakie poniósłby zakład ubezpieczeń, gdyby zawierał umowę ubezpieczenia przy pomocy własnej sieci sprzedaży. W przypadku, gdy klient upoważnia więcej niż jednego brokera do wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia, naraża się co najmniej na ryzyko roszczenia o utracony kurtaż brokerski – gdyż zgodnie z obowiązującymi zwyczajami, zakład ubezpieczeń wypłaci wynagrodzenie wyłącznie jednemu pośrednikowi. 

WZROST ZNACZENIA BROKERA, czyli niezależny pośrednik

Profesjonalny broker doradza swojemu Klientowi w trakcie trwania polisy, przygotowuje stosowne modyfikacje warunków, rozliczenia i naliczenia, uczestniczy w procesie likwidacji szkód oraz przygotowuje Klienta do efektywnych negocjacji przed przedłużeniem polis. 

Należy jednak pamiętać o tym co najważniejsze, broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje wyłącznie interesy Klienta. Z tych względów – broker pozbawiony umocowania do całości rynku ubezpieczeniowego (np.: tylko na jeden zakład ubezpieczeń) wchodzi w konflikt interesów między działaniem na rzecz wyłącznego interesu Klienta, a interesem własnym – zmierzającym do wydania rekomendacji mającego na celu przekonanie Klienta o przewadze jedynej dostępnej oferty. 

PAKIET KORZYŚCI, czyli co zyskuję współpracując z brokerem?

Decyzję o współpracy z brokerem ubezpieczeniowym możemy podjąć zawsze, im szybciej, tym lepiej. Zyskamy przede wszystkim spokój, polisy będą przedłużone na czas, a terminy przestrzegane. 

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego, oprócz bieżącej obsługi polis, jest także nadzór nad likwidacją szkód. Co to oznacza w praktyce? W przypadku wystąpienia szkody broker występuje w naszym imieniu o wypłatę odszkodowania i jako profesjonalista uczyni to nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim z korzyścią dla Klienta. 

Polska Kancelaria Brokerska od ponad 30 lat oferuje na rynku ubezpieczeniowym profesjonalny serwis brokerski oraz zarządza ryzykiem ubezpieczeniowym tysięcy firm z różnych sektorów gospodarki.

Eksperci PKB przy dokonywaniu rekomendacji warunków ubezpieczenia dokonują oceny wszystkich aspektów umowy, warunków zdarzenia i wykorzystają swoje doświadczanie rynkowe w likwidacji szkód. Przyświecające naszym brokerom motto brzmi: „Zawsze po Twojej stronie”. Dlatego otwarcie mówimy z jakimi zagrożeniami wiązać się mogą Twoje wybory, jednocześnie chronimy Cię w momencie wypłaty odszkodowania, aby odszkodowanie wypłacone zostało w pełnej wysokości.

Polska Kancelaria Brokerska jest członkiem Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych. Brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki (#kodeksetyki), gwarantującego wykonywanie czynności brokerskich zgodnie z normami etyki zawodu. Polska Kancelaria Brokerska we współpracy z Klientami stosuje się również do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich. 

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...