Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 03 luty 2023

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia

Z pojęciem tym spotykamy się zwykle w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego lub w momencie przejmowania wierzytelności. 

Coraz częściej wierzyciele z uwagi na brak czasu, zasobów ludzkich, dodatkowych kosztów egzekucyjnych nie dochodzą spłaty długu, lecz sprzedają go w ramach umowy cesji. Czym jest zatem wspomniana cesja?

Słowo to pochodzi od łacińskiego cessio, czyli dobrowolne ustąpienie. To umowa cywilnoprawna, na mocy której przenosi się prawo do wierzytelności z jednej osoby (cedenta) na drugą (cesjonariusza). Podstawą prawną tego rodzaju umowy jest art. 509 kodeksu cywilnego. Co ważne, z tego rodzaju rozwiązania mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

Mówiąc prościej cesja to przekazanie praw i obowiązków wynikających ze świadczenia usług czy też istniejących wierzytelności, z jednej osoby na drugą. Umowa cesji może być zawarta z warunkiem rozwiązującym, a w związku z tym po ziszczeniu się tego warunku, umowa przestaje obowiązywać, a wierzytelność z mocy prawa przechodzi z powrotem na cedenta.

Cesja ubezpieczenia

Istnieją różne rodzaje cesji np.: cesja praw finansowych z faktury, wierzytelności, itd. Najpopularniejszą jest jednak cesja przeniesienia praw wynikających z ubezpieczenia na rzecz banku w sytuacji, gdy udziela on kredytu. Na tej podstawie cesjonariusz np. bank nabywa przyszłą wierzytelność, czyli odszkodowanie. Upraszczając sprawę można powiedzieć, że cesja praw z umowy ubezpieczenia zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania na rzecz określonej osoby trzeciej, w praktyce zazwyczaj banku lub leasingodawcy. Co ważne, cesja powinna być uwzględniona w polisie ubezpieczeniowej. Aby ustanowić cesję praw z umowy ubezpieczenia, należy powiadomić o tym ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub wystąpić z wnioskiem w trakcie jej trwania.

Profesjonalny broker ubezpieczeniowy posiadający doświadczenie w tym zakresie, skutecznie zabezpieczy interesy Klienta w przypadku konieczności naniesienia cesji. Częstym błędem przy nanoszeniu cesji na polisę jest naniesienie cesji na umowę ubezpieczenia, na której występują ubezpieczone inne składniki majątkowe, nie dotknięte umową cesji. Kolejnym błędem jest tzw. ubezpieczenie pod cesje charakteryzujące się wąskim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Katalog możliwych błędów związanych z cesją jest szeroki, dlatego zabezpieczenie prawa z cesji umowy ubezpieczenia powinien nadzorować profesjonalny broker ubezpieczeniowy.

Z życia wzięte

Planujesz kupno samochodu na kredyt? Bądź gotów na podpisanie cesji praw, której zażąda bank. Wówczas dokonywana jest cesja na rzecz banku z ubezpieczenia autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. W sytuacji kradzieży auta ubezpieczyciel na podstawie cesji zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem.

Planujesz kredyt hipoteczny? Tu sytuacja wygląda podobnie, w efekcie ustanowienia cesji odszkodowania na bank, składki na polisę opłaca ubezpieczony, jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody całkowitej odszkodowanie w pierwszej linii otrzyma bank na pokrycie zobowiązania kredytowego cedenta.

Zanim wybierzesz ubezpieczenie majątkowe czy komunikacyjne, skonsultuj się z brokerem ubezpieczeniowym, który dokona analizy wszelkich ryzyk oraz dostępnych ofert ubezpieczeniowych na rynku i zarekomenduje właściwe rozwiązanie. Ubezpieczenie z myślą o konieczności dokonania cesji, nie musi być drogie, a jego prawidłowe zawarcie często okazuje się kluczowe z punktu widzenia twoich interesów majątkowych. Polska Kancelaria Brokerska to zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w zawieraniu cesji i odpowiednim opracowaniu umowy będącej jej przedmiotem. Eksperci z naszego biura brokerskiego wielokrotnie przekonali się, jak istotne jest dobrze dopasowany zakres samego ubezpieczenia.

WAŻNE

Cesja podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych PCC, choć nie w sposób bezpośredni. Opodatkowaniu podlega bowiem sama czynność, w ramach której cesja jest dokonywana np. umowa sprzedaży. Jeżeli zawarta umowa cesji nie nosi znamion żadnej z umów wymienionych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (np. umowy sprzedaży czy zamiany), to nabywca wierzytelności nie jest zobowiązany do zapłaty PCC, tylko podatku VAT. Również w przypadku, gdy jedna ze stron jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wówczas cesja wierzytelności nie podlega pod PCC, a jest objęta podatkiem od towarów i usług. 

Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia, powinieneś zatem dokładnie zapoznać się z warunkami polisy lub skonsultować z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym, który zabezpieczy twoje interesy w oparciu o wiedzę z zakresu ofert rynku ubezpieczeniowego i nowelizacji prawnych. Współpracując z biurem brokerskim PKB otrzymasz profesjonalną ochronę od momentu podpisania umowy, aż po ewentualną likwidację szkody.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...