Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 21 październik 2022

AutoCasco

AutoCasco

Ubezpieczenie AC to jedno z wielu ubezpieczeń komunikacyjnych. Różni się tym od obowiązkowego OC, że zabezpiecza interesy właściciela pojazdu. Co to oznacza w praktyce?

To skuteczna ochrona twojego pojazdu na wypadek wszelkiego rodzaju zniszczeń lub kradzieży całkowitej lub częściowej (np. szyby, lusterka, zderzaka). Trze­ba jednak pamię­tać o zakresie ubez­pie­cze­nia AC, który nie jest sta­ły i może znacząco różnić się w zależności od ubezpieczyciela.

Wszyst­kie szcze­gó­ły z tym związane spi­sa­ne są zawsze w OWU, czyli Ogól­nych Warun­kach Ubez­pie­cze­nia. W zależności od wybranego wariantu Autocasco, ubezpieczenie to chronić będzie pojazd od różnych zdarzeń.

 

Najczęściej obejmuje ono swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

  • wypadku lub kolizji z innymi pojazdami,
  • osobami czy zwierzętami,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
  • kradzieży pojazdu lub jego części, pożaru lub wybuchu, działania zjawisk atmosferycznych, np.: powódź, huragan, grad, uderzenia pioruna, lawina,
  • innych zdarzeń losowych nienazwanych (w przypadku polisy o zakresie all risks).

W momen­cie awa­rii może­my zatem liczyć na pomoc, a w razie koniecz­no­ści napra­wy samo­cho­du otrzy­ma­my odszko­do­wa­nie. Im now­sze i droż­sze auto, tym bar­dziej opłaca nam się wykupienie AC.

Wycena wartości samochodu

Aby podpisać polisę AC, należy najpierw usta­lić war­to­ść ubezpieczanego pojazdu. Naj­czę­ściej jest ona doko­ny­wa­na na pod­sta­wie funkcjonujących systemów wyceny bazujących na śred­niej ceny ryn­ko­wej, pod uwa­gę brane są: model, rocz­nik i wypo­sa­że­nie pojaz­du. Ponadto istotny jest także prze­bieg i stan tech­nicz­ny auta. Dwa najczęściej stosowane systemy określenia sumy ubezpieczenia to info-ekspert i eurotax. Pojazdy wyposażone w sposób szczególny – np.: wystawowe, należy wycenić na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub eksperta. Pomocna może się okazać współpraca z brokerem.

W praktyce funkcjonują różne podejścia do wyceny sumy ubezpieczenia. Niektórzy zawyżają wartość, mając ku temu różne powody – najczęściej chodzi o wykazanie się wyższą wartością posiadanego majątku lub nadzieją na wyższe odszkodowanie. Jednak częściej spotykamy się z zaniżeniem sumy ubezpieczenia – co ma służyć obniżeniu składki ubezpieczenia. Oba podejścia znane są zakładom ubezpieczeń, dlatego likwidatorzy towarzystw ubezpieczeń często w następstwie podejmowanych przez Ubezpieczającego decyzji – zawyżającej lub zaniżającej wartość pojazdów prezentują rozczarowujące decyzje o wypłacie odszkodowania. Dlatego jako profesjonaliści rekomendujemy adekwatność – prawidłową wycenę pojazdu.

WAŻNE

Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia Autocasco, powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami polisy lub skonsultować z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym, który zabezpieczy twoje interesy. Wybierając ubezpieczenie autocasco należy w szczególności zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia.

Udział własny w szkodzie

Polisa AC może zawierać zapis dotyczący tzw. franszyzy redukcyjnej, wówczas Twój udział w szkodzie wynosi np. 1000 zł albo 10 proc., ale nie mniej niż 1000 zł. Jest to część odszkodowania, którą pokryjesz z własnych środków. Dla przykładu, gdy koszt likwidacji szkody ustalono na 10 tys. złotych, a udział własny wynosi 10 proc., to wówczas otrzymasz 9 tys. złotych odszkodowania. Umowa może uwzględniać również franszyzę integralną. Jeśli wynosi ona np. 1000 zł, to oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy koszt likwidacji przewyższy tę kwotę. Czyli, jeśli koszt ten wyniesie w rzeczywistości 800 zł, to w ogóle nie otrzymasz odszkodowania.

Metoda likwidacji szkody

W tym wypadku określasz, w jaki sposób przebiegać będzie proces likwidacji szkody. Najczęściej towarzystwa proponują metodę kosztorysową lub warsztatową (inaczej serwisową lub ASO). Czym one się różnią?

W przypadku metody kosztorysowej po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przydzieli nam rzeczoznawcę, który dokona wyceny likwidacji szkody. Następnie na podstawie przygotowanego przez niego kosztorysu, otrzymasz odszkodowanie. W tym wypadku najczęściej sam będziesz musiał wybrać warsztat, w którym zostanie naprawiony pojazd i z którym sam się rozliczysz. W metodzie kosztorysowej zakład ubezpieczeń zwykle bazuje na kosztach naprawy pojazdów w nieautoryzowanych i tańszych warsztatach samochodowych zaś przy wycenie części zamiennych od razu przyjmuje, że wykorzystasz tańsze zamienniki. Mimo, że do takiego podejścia zwykle nie uprawniają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) zakładu ubezpieczeń, to stało się to praktyką. W efekcie osoby korzystające z ubezpieczenia wg wariantu kosztorysowego częściej padają ofiarą zaniżenia odszkodowania. W takim przypadku zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego brokera posiadającego doświadczony dział likwidacji szkód lub własny dział prawny, bądź skorzystać z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z umów auto-casco. Osoby, które same naprawiają samochód, często są w pełni zadowolone z wyboru wariantu kosztorysowego, gdyż samodzielna naprawa nierzadko pozwala ponieść niski koszt naprawy i zadeklarowana wycena kosztorysowa w pełni satysfakcjonuje poszkodowanego.

Przy wyborze wariantu kosztorysowego możesz spotkać się z jeszcze jedną często stosowaną nieuczciwą praktyką mającą na celu obniżyć odszkodowanie – czyli obniżanie odszkodowania o VAT, nawet jeśli nie masz uprawnień do jego odliczenia. Wariant kosztorysowy ubezpieczenia często wiąże się ze zniżką składki autocasco. Przed decyzją czy wybrać tańszy wariant ochrony wg wariantu kosztorysowego porozmawiaj szczerze ze swoim doradcą na temat realnych skutków tej decyzji. Nie bez powodów zakłady ubezpieczeń promują taki wariant ochrony.

W przypadku metody warsztatowej możesz dokonać naprawy w wybranym serwisie, lokalnym lub autoryzowany. Możesz spodziewać się, że ubezpieczyciel sam zaproponuje Ci jeden z warsztatów partnerskich – miej jednak na uwadze, że decyzje o wyborze warsztatu samochodowego, likwidator szkody reprezentujących zakład ubezpieczeń podejmuje zwykle mając na uwadze optymalizację kosztu, a więc niekoniecznie rekomendowany przez ubezpieczyciela warsztat to najlepsza opcja dla Ciebie. Zakłady ubezpieczeń, aby wywrzeć na Ciebie presję w wyborze warsztatu mogą obiecywać, że to szybka ścieżka likwidacji, lub straszyć, że jeśli zdecydujesz się na własną – nazywanych przez nich „zewnętrzną” firmę, to wówczas proces likwidacji szkody może się znacznie wydłużyć. Jeśli padłeś ofiarą takiej manipulacji lub zastraszania, nie ulegaj presji, podejmij dla siebie najlepszą decyzję. Jeśli czujesz się niepewnie, skorzystaj z pomocy profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego.

Brokerzy PKB pomogą skorzystać Ci z Twoich uprawnień. Eksperci PKB przy dokonywaniu rekomendacji warunków ubezpieczenia dokonują oceny wszystkich aspektów umowy, warunków zdarzenia i wykorzystają swoje doświadczanie rynkowe w likwidacji szkód. Przyświecające naszym brokerom motto brzmi „zawsze po Twojej stronie”. Dlatego otwarcie mówimy z jakimi zagrożeniami wiązać się mogą Twoje wybory, jednocześnie chronimy Cię w momencie wypłaty odszkodowania, aby odszkodowanie wypłacone zostało w pełnej wysokości.

Amortyzacja części

Niekiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może uzależniać kwotę wypłaconego odszkodowania od zużycia części. Co to w praktyce oznacza? Jeśli dana część w wyniku szkody wymaga wymiany, to wówczas ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, biorąc pod uwagę cenę nowej częściej, lecz uwzględni jej zużycie i wypłaci kwotę odpowiednio mniejszą. Amor­ty­za­cja czę­ści czę­sto jest ofe­ro­wa­na jako ele­ment obni­ża­ją­cy rocz­ną skład­kę. Więcej na temat amortyzacji poczytaj tutaj.

Ubezpieczenie casco floty pojazdów

Umowy ubezpieczenia auto-casco dla flot to szczególne zagadnienie, w którym specjalizacja branżowa jest wielce wskazana. Pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy zajmują się tym obszarem rzadko w swojej komunikacji z klientami zmieniają się w tubę sloganową zakładów ubezpieczeń. Najczęściej stosowaną odpowiedzią na Twoje potrzeby będzie wówczas odpowiedź „niestety nie ma na to zgody”. Pośrednik ubezpieczeniowy bez doświadczenia często przyjmuje wizję świata, którą przed nim prezentuje przedstawiciel zakładu ubezpieczeń. Na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczenia, wiedzy zgromadzonej w organizacji i pracy wielu zespołów negocjacyjnych możemy Cię zapewnić, że w ramach ubezpieczenia auto-casco floty pojazdów dokonać można bardzo wielu modyfikacji zakresu i warunków świadczenia ochrony, przez co funkcjonowanie umowy auto-casco staje się efektywnym narzędziem zarządzania ryzykiem, a nawet komunikacji z rynkiem własną organizacją. W przypadku większych flot, ogólne warunki ubezpieczenia stają się bardziej inspiracją do zdefiniowania warunków umowy generalnej, aniżeli zapisami tej umowy. Końcowy wynik warunków ochrony jest składową oczekiwań Twojej organizacji i charakterystyki floty, tworząc profesjonalne wieloletnie porozumienia generalne opisujące zakres ochrony oraz indywidulane warunki likwidacji szkód.

Co zrobić, jak żyć?

Czy warto inwestować w ubezpieczenie AC? Wydaje się, że odpowiedź uzależniona jest od Twojej sytuacji. Duże i rozproszone floty posiadające setki czy tysiące pojazdów często ograniczają zakres ochrony do wybranych ryzyk, wprowadzają udziały własne lub rezygnują z umowy casco. Im większa koncentracja ryzyka, tym większa powinna być skłonność do posiadania umowy auto-casco. Wpływ na decyzję powinny mieć również - wieku pojazdu, warunki środowiskowe w miejscu parkingu lub wykonywania ruch pojazdem. Istnieją marki i regiony narażone na większe ryzyko kradzieży lub wypadku. Umowa ubezpieczenia auto-casco może obejmować różne zakresy i różne ryzyka, ich wybór zależy od Ciebie. Warto skonsultować się w tej kwestii z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym, który zadba o nasze interesy. Zawsze po Twojej stronie to misja Polskiej Kancelarii Brokerskiej, która wspiera swoich Klientów od ponad kilkudziesięciu lat.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...