Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 02 lipiec 2019

To warto wiedzieć o Pracowniczych Programach Emerytalnych

Jak zapewnić sobie bezpieczną przyszłość? Obecnie rzadko zastanawiamy się nad tym pytaniem, a odpowiedź na nie odkładamy w czasie. Powód jest banalny – jesteśmy torpedowani setkami możliwości i propozycji oszczędzania. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że emerytury w przyszłości będą miały jeszcze mniejszą siłę nabywczą niż obecnie. Składki na emerytury przejadane są na bieżące wydatki emerytów.

Rząd w poszukiwaniu rozwiązań wydłużał wiek emerytalny, sięgał po fundusze z  prywatyzacji lub przejmował środki z  III filaru. Ostatecznie pakiet możliwości jest ograniczony, więc dziś pracujący 30- i 40-latkowie nie mogą liczyć na bezpieczną przyszłość, jeśli sami jej nie zabezpieczą. 

Niski poziom wiedzy o PPE

Mając powyższe na uwadze, zadałam ostatnio pytanie kilkudziesięciu menedżerom, co wiedzą na temat pracowniczych programów emerytalnych. Najczęściej wiedza ta ograniczała się do stwierdzenia faktu, że w ramach PPE pracodawca odprowadza składki podstawowe za swoich pracowników – uczestników pracowniczych programów emerytalnych w wysokości nie wyższej niż 7 proc. ich wynagrodzenia. Pytani wiedzieli również o tym, że zyski z inwestycji w ramach PPE i wypłata środków z PPE zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatek Belki) oraz że składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę zwolniona jest z obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne.

Nie poprzestając na analizie problemu, jakim jest nikła znajomość jednej z  najkorzystniej-szych form oszczędzania na przyszłość, przy-pomniałam sobie rozmowę z prezesem zarządu  Polskiej Kancelarii Brokerskiej –  Pawłem Jan-czakiem, który na to pytanie miał jednoznaczną odpowiedź: „Ludzie niewiele o tym wiedzą, bo innym nie opłaca się o tym mówić”. Skąd ten wniosek? Faktycznie, oferenci – instytucje finansowe, w tym ubezpieczyciele, osiągają zwykle znacznie wyższe zyski z  rozwiązań mniej uregulowanych nie podlegających reżimowi PPE. Skoro oferując inne produkty, mogą zarobić więcej, nie ma sensu sprzedawać rozwiązań o mniejszej marży.

Świadomość korzyści

Skąd więc powinna wychodzić inicjatywa rejestracji PPE w zakładzie pracy? Oczywiście od kadry zarządzającej i  pracowników. Bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa broker ubezpieczeniowy, który jako niezależny doradca przedstawi korzyści i wady pracowniczego programu emerytalnego. W zakładach pracy najczęściej zainteresowanie pracowników ogranicza się do ubezpieczeń zdrowotnych i grupowego ubezpieczenia na życie. Przyczyną jest brak informacji o zaletach PPE. W rozmowie z  Wojciechem Bednarkiem – menedżerem  Polskiej Kancelarii Brokerskiej – otrzymałam odpowiedź na nurtujące mnie zagadnienie: „W swoim doświadczeniu zawodowym dziesiątki razy miałem okazję wdrażać pracownicze programy emerytalne u przedsiębiorców, a kluczową rolę zawsze odgrywała informacja i zarządzanie programem przez brokera ubezpieczeniowego. Dla pracodawcy najważniejsze jest to, aby pracownicy byli świadomi korzyści wynikających z uruchomienia PPE. Prze-konałem się, że dziś większość pracodawców chce stworzyć swoim pracownikom unikalne warunki pracy, dając im poczucie wyjątkowości piastowanego stanowiska. Taką możliwość stwarza PPE”.

Dlaczego warto wprowadzić?

W jakich aspektach broker ubezpieczeniowy odnajduje korzyści płynące z PPE? Jest to forma dochodu pracownika, która nie podlega obciążeniom składkowym na ubezpieczenia społeczne. Inwestowanie innymi metodami zwykle polega na reinwestowaniu wynagrodzenia, które podlegało oskładkowaniu. W praktyce więc poziom reinwestycji w PPE może być wyższy o ten element pieniądza, stanowiąc korzyść finansową pracownika. Zaletą jest także zwolnienie z po-datku dochodowego, możliwość odprowadzania składek dodatkowych przez pracowników oraz wypłaty z PPE (na wniosek uczestnika, który ukończył 55 lub 60 lat, po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu mu emerytury). Po-nadto wypłata transferowa może być dokonana do innego PPE lub na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Korzyści jest znaczenie więcej, pokrótce wymienię tylko dodatkowe:

• składka podstawowa płacona przez pracodawcę korzysta z przywileju podatkowego pracodawcy w  postaci możliwości zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa;

• rosnąca świadomość emerytalna pracowników powszechne obawy pracowników o przyszłe świadczenia emerytalne wypłacane w oparciu o system ubezpieczenia społecznego  ZUS, generują nowe oczekiwania i potrzeby finansowe pracowników, które zaspokaja pracodawca;

• zwiększenie konkurencyjności pracodawcy na rynku pracy;

• kluczowa kadra pozostaje w większym stopniu związana z przedsiębiorstwem, co pozwala na terminowe realizowanie zamówień klientów;

• ujednolicanie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym;

• rekrutacja nowych pracowników poprzez atrakcyjny system wynagrodzeń;

• optymalizacja kosztów szkolenia i  wdrażania nowych pracowników poprzez stopniowe zmniejszanie fluktuacji pracowników;

• PPE jest rodzajem benefitu dla pracownika;

• swobodny wybór inwestowania od kilku do kilkunastu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – uczestnicy mogą dobierać fundusze w taki sposób, by dopasować horyzont czasowy inwestycji w programie odpowiednio do wieku pracownika i tolerancji ryzyka inwestycyjnego;

• edukacja emerytalna uczestników, skoncentrowana na korzyściach podatkowych i finansowych programu w  części opłacanego przez pracodawcę oraz na potrzebie inwestowania przez pracowników składek dodatkowych, wpłacanych przez nich z własnego wynagrodzenia;

• niskie koszty obsługi programu, w tym konkurencyjne stawki opłat za zarządzanie funduszami;

• ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne;

• wysokość i zakres ubezpieczenia zabezpieczający rodzinę pracownika w razie jego śmierci;

• różnicowanie składników wynagrodzenia w oparciu o kompetencje pracowników poprzez dodanie składnika wynagrodzenia, o  którym pracodawca decyduje elastycznie, a nie w oparciu o Kodeks pracy;

• konsekwentne obniżanie kosztów pracy poprzez korzystanie przez korzystanie z ulg w składce  ZUS;

Wdrożenie w firmie

Jest tak wiele unikatowych korzyści PPE, co jest zatem kluczem do udanego wdrożenia tego programu? Przede wszystkim zainteresowanie pracodawcy wprowadzeniem dodatkowych korzyści związanych z polityką zatrudnienia. Kluczowa jest także informacja dla kadr i warunki inwestycyjne, jakie należy wynegocjować z instytucją finansową.

Jak wygląda wdrożenie PPE? – Cały ciężar pracy i rejestracji programu w  Komisji Nadzoru Finansowego wykonywany jest przez brokera ubezpieczeniowego. Klienci otrzymują bieżące raporty z wdrożenia oraz realizowanej strategii zarządzania informacją wśród pracowników. Kluczowe jest nie samo uruchomienie PPE, lecz aktywizacja pracowników i uwidocznienie im korzyści płynących z uczestnictwa w programie. Jak wdrożyć z sukcesem PPE? Odpowiedź na to pytanie uzyskać można, oceniając kompetencje firmy odpowiedzialnej za wdrożenie - czym się cechuje i jakie wartości proponuje - odpowiada Paweł Janczak.

Wykwalifikowany negocjator to podstawa Towarzystwa różnią się w warunkach kosztów ochrony w części dotyczącej ubezpieczenia na życie, podobnie jak w  kosztach zarządzania uzależniając je od rodzaju funduszy, które zwykle wahają się od 0,5 proc. do 1 proc. składki z tytułu zarządzania funduszem wyższego ryzyka. Natomiast stanowczo niższe koszty wiążą się z kosztami zarządzania dla funduszy zrównoważonych. Bywa że klienci otrzymują oferty na znacznie wyższym poziomie z tytułu kosztów zarządzania lub z bardzo nieatrakcyjną składką. Decydujące znaczenia będzie miało doświadczenie i kwalifikacje brokera ubezpieczeniowego, który odpowiedzialny będzie za zarządzanie pro-gramem i jego wdrożenie. To klucz do sukcesu takiego programu. Wykwalifikowany negocjator stosujący techniki negocjacji, jak choćby rekomendowaną przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce metodę IBMO, osiągnie korzystniejsze wyniki. Dobrze zorganizowany partner biznesowy będzie wiedział, jak przeprowadzić kampanię informacyjną wśród pracowników i jak nią zarządzać, aby praco-dawca osiągał korzyści z funkcjonującego PPE. Zaznaczyć należy, że najkorzystniejszym i właściwie jedynym akceptowalnym przez brokerów  Polskiej Kancelarii Brokerskiej systemem opłat za zarządzanie nie jest procent składki, lecz procent od przyrostu wartości funduszu. W takich sytuacjach złe wyniki funduszu nie są wynagradzane.

Kluczowy we wdrożeniu PPE jest fakt, że dzięki warunkom umowy grupowej osiąga się znacznie lepsze rezultaty niż w przypadku umów jednostkowych, co w połączeniu z korzyściami ustawowymi czyni PPE jednym z najkorzystniejszych sposobów gwarantowania bezpiecznej przyszłości. Najważniejsze dla pracodawcy nie jest to, żeby zwiększać koszty działania przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie programu PPE, lecz takie wdrożenie programu, by pracownicy należycie docenili dodatkowe świadczenie, jakim będzie ten program.

 

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...