Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Gwarantariusz

Inaczej beneficjent gwarancji, wierzyciel. Podmiot, na rzecz którego dłużnik ma wykonać zobowiązanie. Gwarantariusz jest jednocześnie uprawnionym z gwarancji, to na jego rzecz gwarant przekazuje ustaloną kwotę, gdy dochodzi do realizacji gwarancji. Gwarancja zabezpiecza stosunek prawny zawarty między gwarantariuszem, a zobowiązanym, czyli zleceniodawcą gwarancji.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Gwarant

Zakład ubezpieczeń, poręczyciel udzielający gwarancji na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

Fundusz powołany przez Ministra Finansów. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Fundator

Osoba fizyczna, która deklaruje regularne opłacanie składek na rzecz uposażonego przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Postać fundatora występuje w polisie posagowej, która jest przykładem polisy ochronno-oszczędnościowej (mieszanej). Fundatorem może być: rodzic, opiekun prawny, osoba pełnoletnia niespokrewniona z dzieckiem.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Fraud ubezpieczeniowy

Przestępstwo popełnione na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Obejmuje wszystkie etapy transakcji ubezpieczeniowej – od złożenia fałszywego wniosku przez klienta, po celowe wyrządzenie szkody. Ubezpieczyciel, który udowodni popełnienie przestępstwa może rozwiązać umowę, odmówić wypłaty odszkodowania, a także skierować sprawę na drogę prawną.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Flexa

Przyjęty w polskiej praktyce ubezpieczeniowej termin oznaczający podstawowy zakres ubezpieczenia mienia. Powstał w wyniku połączenia pierwszych liter angielskich nazw ryzyk podstawowych obejmujących: ogień (Fire), uderzenie pioruna (Lightning), wybuch (Explosion), upadek statku powietrznego (Aircraft crash landing).


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...